Opening Opvanghuis Jongeren

Onder grote belangstelling is op 4 oktober het “Huis om te Zijn” geopend. Religieuze bewogenheid vormt de grondslag van dit opvanghuis, dat een initiatief van twee congregaties is: de Fraters Maristen en de Zusters Dominicanessen van Neerbosch.

Bij de opening vertelde Zuster Angèle Schamp over de achtergronden van het “Huis om te Zijn”, waar jongens van 12 tot en met 17 jaar uit Nijmegen-West een tijdelijke plek geboden wordt om tot rust te komen. Wethouder Frings van de gemeente Nijmegen heeft de Maristen gestimuleerd om na te denken over de behoefte aan een opvangplek voor jongeren. De Zusters Dominicanessen van Neerbosch hebben zich op uitnodiging van de Fraters Maristen achter het project geschaard. Recentelijk hebben zich ook andere begunstigers aangesloten. De Zusters van Julie Postel willen medeverantwoordelijkheid dragen en ook zij bieden inhoudelijke en financiële support.

Begin dit jaar besloot de gemeente Nijmegen om dit particuliere initiatief gedurende drie jaar te subsidiëren. Wethouder Tankir verving bij de opening zijn collega Frings, die wegens ziekte verhinderd was. Hij onderstreepte het belang van opvang in een zo normaal mogelijke setting, waardoor de jongeren contacten met hun vrienden kunnen blijven onderhouden. Ook is het gemakkelijker om in een huiselijke context de betrokkenheid vanuit de samenleving gestalte te geven.

Het echtpaar Wilma en Wim Janssen neemt de begeleiding van de jongens op zich. Het doel is preventief, gericht op het voorkomen van ontsporingen. Dit huis beoogt de leemte te vullen tussen ambulante zorg en gedwongen uithuisplaatsing. De zorgouders werken nauw samen met de Driestroom, die de jongens zo nodig professioneel kan begeleiden en persoonlijk kan adviseren.

Wim Janssen vertelde hoe hij en zijn vrouw bij de eerste bezichtiging van het huis, begin juli 2013, meteen aanvoelden dat dit een geschikte plek zou zijn om samen met jongeren te wonen. Vanaf die dag heeft het nog een jaar geduurd alvorens de eerste bewoners er hun intrek konden nemen. Een jaar van informatie inwinnen, van het opbouwen van een netwerk, van overleg met alle betrokken partijen tot en met de praktische inrichting van de woning. Dimitri, de allereerste bewoner, verrichtte de officiële openingshandeling door het doorknippen van een lint en het onthullen van het naambord. De deuren van het “Huis om te Zijn” zijn geopend voor jongeren, die gebaat zijn bij extra aandacht om te ervaren dat ze er mogen zijn.

Meer info?: www.huisomtezijn.nl

2930